Assessoria fiscal i tributària

Assessorament fiscal i tributari, assessoria d'estrangeria,
assessoria judicial i gestió administrativa a Terrassa

C/ Mossèn Àngel Rodamilans, 207 local
Terrassa (Barcelona)
Telf.: 937844541 - Fax: 937832952
info@gestoriavilanova.com

Assessoria fiscal i tributària a Terrassa

Assessorament fiscal i tributari

Sr. Enric Vilanova - Advocat, Gestor Administratiu, Agent Propietat ImmobiliàriaSr. Enric Vilanova
Advocat, Gestor Admin., Agent Prop. Immobiliària

Experiència contrastada, més de quinze anys i prop d’una vintena facilitant les obligacions tributàries als nostres clients.

Tenim l’acreditació professional que ens permet col·laborar amb l’AEAT i TRIBUTS a fer efectives les liquidacions tributàries, possibilitant l’ingrés al Tresor Públic o la devolució oportuna a la ciutadania.

Treballem en l’estudi, preparació i confecció de les obligacions tributàries empresarials i també a títol particular.

 

  • Especial atenció a la declaració de la renda.
  • Seguiment jurídic de la via administrativa.
  • Atenció a requeriments, formació d’al·legacions i recursos en via administrativa davant l’agència tributària i l’agència catalana de tributs en cas de discrepàncies.
  • Impugnació de sancions tributàries injustes o emeses amb incorreccions.
  • Gestionem els procediments tributaris a fi i efecte que es garanteixi la defensa del contribuent davant les Administracions.

 

De la discrepància neix la riquesa i amb el raonament defensem el criteri més beneficiós pel contribuent.

Defensem els drets del contribuent a rebre un tracte digne, just i raonat jurídicament. Acollim els criteris de la DGT i els Tribunals Econòmics Administratius sempre que els mateixos respectin els principis constitucionals, la legalitat vigent i la jurisprudència dels Tribunals de Justícia. Estem capacitats per defensar, com a advocats, els drets en la via judicial, si fos necessari.

  • Hem anul·lat sancions injustes, combatut la caducitat procedimental de l’Administració o obtingut el reconeixement de la prescripció del dret a liquidar.
  • Hem impugnat procediments erronis i assolit confirmacions d’actuacions ajustades a dret que han permès a diversos contribuents recuperar el seu capital amb devolucions d’ingressos indeguts.
  • Hem pogut anul·lar actuacions per causa d’indefensió que han permès la reobertura de nous procediments amb garanties o bé que han permès al contribuent tributar de forma justa i adequada.

La nostra feina no és anar en contra de la tributació, necessària en un estat social i democràtic de dret, la nostra feina és vetllar per una tributació justa i adequada per a cada contribuent. No treballem per enganyar Hisenda, treballem perquè el contribuent rebi un tracte i un resultat adequats, sota criteris jurídics i amb fonaments legals.

Mèrits professionals assolits en recursos davant el TEAR de Catalunya ens han permès obtenir diferents resolucions favorables. Algunes resolucions que ens avalen:

“En el caso que nos ocupa, este Tribunal considera que el procedimiento de verificación de datos, había caducado en el momento en que se notificó la liquidación provisional ahora impugnada...”

“El procedimiento de verificación de datos se agota, a juicio de este Tribunal...”

“Por lo que cabe concluir que, en el seno de un procedimiento de verificación de datos, no cabe la práctica de regularizaciones como las aquí discutidas...”

“Dejar sin efecto la sanción impugnada…”

“La liquidación practicada por la gestora no es ajustada a derecho y procede su anulación.”

“No se aprecia que dicho acuerdo incluyera mención alguna en referencia la obligación presuntamente incumplida…”

“…la motivación incorporada al acuerdo impugnado resulta insuficiente

“la motivación de las liquidaciones tributarias es uno de los requisitos exigidos por el legislador, a fin de no sumir al interesado en una situación de indefensión…”

“la duración del procedimiento de comprobación limitada ha superado el plazo máximo de seis meses…en consecuencia se ha producido la caducidad del procedimiento de gestión…”

reconociendo el derecho a la devolución de las cantidades…” y “percibir los correspondientes intereses.”

“…estimar la presente reclamación, procediendo la anulación de la resolución sancionadora impugnada por no resultar ajustada a Derecho.”